Privacyverklaring van Brandstof-zoeker.nl

Introductie

In onze missie om infrastructuur beter te maken voor iedereen bij Brandstof-zoeker.nl, verzamelen en gebruiken we informatie over u, onze:

  • "partners", waarmee we samenwerken of zaken doen
  • "gebruikers", van Brandstof-zoeker.nl
  • "bezoekers", van de website Brandstof-zoeker.nl, of iedereen die contact opneemt met de ondersteuning van Brandstof-zoeker.nl.

Dit privacybeleid helpt u beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Als we onze privacyprocedures wijzigen, kunnen we dit privacybeleid bijwerken.

Onze waarden

Vertrouwen is de basis van het Brandstof-zoeker.nl-platform en dat omvat het vertrouwen dat wij het juiste doen met uw informatie. Drie belangrijke waarden leiden ons bij het ontwikkelen van onze producten en diensten. Deze waarden helpen u beter te begrijpen hoe wij denken over uw informatie en privacy.

1. Uw informatie is van u
We analyseren zorgvuldig welke persoonsgegevens wij nodig hebben om onze diensten te leveren en we proberen de informatie die we verzamelen te beperken tot het noodzakelijke. Waar mogelijk verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens wanneer we deze niet langer nodig hebben. Bij het bouwen en verbeteren van onze producten werken onze technici nauw samen met collega’s met een privacy of juridische achtergrond om te bouwen met privacy in gedachten. Bij al dit werk is ons uitgangspunt dat uw informatie aan u toebehoort, en wij streven ernaar uw informatie alleen in uw voordeel te gebruiken.
2. Wij beschermen uw informatie tegen anderen
Als een derde partij uw persoonlijke gegevens opvraagt, weigeren wij deze te delen, tenzij u ons toestemming geeft of wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens te delen. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te delen, zullen wij u dat vooraf meedelen, tenzij dat ons wettelijk verboden is.
3. We helpen partners te voldoen aan hun privacyverplichtingen.
Veel van de partners die Brandstof-zoeker.nl gebruiken hebben geen speciaal privacyteam en het is belangrijk voor ons om hen te helpen aan hun privacyverplichtingen te voldoen. Daarom proberen we onze producten en diensten zo te bouwen dat ze gemakkelijk op een privacyvriendelijke manier kunnen worden gebruikt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens over het algemeen wanneer wij dit moeten doen om een contractuele verplichting na te komen (bijvoorbeeld om uw gebruik van het Brandstof-zoeker.nl-platform te verwerken) of wanneer wij of iemand met wie wij samenwerken uw persoonsgegevens moet gebruiken om een reden die verband houdt met hun bedrijf (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen). De Europese wet noemt deze redenen "legitieme belangen". Deze legitieme belangen omvatten:

  • het voorkomen van risico's en fraude
  • vragen beantwoorden of andere vormen van ondersteuning bieden
  • het leveren en verbeteren van onze producten en diensten
  • rapportage en analyse
  • testen van functies of aanvullende diensten
  • assisteren bij marketing, reclame of andere communicatie

Wij verwerken persoonlijke informatie alleen voor deze legitieme belangen nadat wij de mogelijke risico's voor uw privacy hebben overwogen - bijvoorbeeld door duidelijke transparantie te bieden in onze privacy procedures, u waar nodig controle te bieden over uw persoonlijke informatie, de informatie die wij bewaren te beperken, te beperken wat wij met uw informatie doen, aan wie wij uw informatie sturen, hoe lang wij uw informatie bewaren, of de technische maatregelen die wij gebruiken om uw informatie te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming is in het bijzonder noodzakelijk wanneer wij ons niet kunnen beroepen op een alternatieve rechtsgrondslag voor de verwerking, wanneer uw gegevens verkregen zijn en er reeds toestemming voor is gegeven of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te vragen in het kader van sommige van onze verkoop- en marketingactiviteiten. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken door uw communicatiekeuzes te wijzigen, zich af te melden voor onze communicatie of door contact met ons op te nemen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hangt af van de relatie tussen u en Brandstof-zoeker.nl. Meer informatie is beschikbaar in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Brandstof-zoeker.nl-platform of in de overeenkomst tussen u en Brandstof-zoeker.nl.

Uw rechten over uw persoonsgegevens

We vinden dat u toegang moet kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze moet kunnen controleren, ongeacht waar u woont. Afhankelijk van hoe u Brandstof-zoeker.nl gebruikt, heeft u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te (laten) corrigeren, te (laten) wijzigen, te (laten) verwijderen, over te dragen aan een andere dienstverlener, te beperken of bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld direct marketing). We zullen u niets in rekening brengen en geen ander niveau van dienstverlening bieden als u een van deze rechten uitoefent.

Als u niet tevreden bent met onze reactie op een verzoek, kunt u contact met ons opnemen om het op te lossen. U heeft ook altijd het recht om contact op te nemen met uw lokale privacy-autoriteit.

Tot slot, omdat er geen algemeen begrip over wat "Do Not Track" betekent, negeren we dit signaal.

Waar wij uw persoonsgegevens heen sturen

Wij zijn een Nederlands bedrijf, maar wij werken met en verwerken persoonsgegevens van personen over de hele wereld. Om ons bedrijf te runnen, kunnen wij uw persoonsgegevens buiten uw land verzenden, waaronder naar de Verenigde Staten. Deze gegevens kunnen onderworpen zijn aan de wetten van de landen waar we ze naartoe sturen. Wanneer wij uw gegevens naar het buitenland sturen, nemen wij maatregelen om uw gegevens te beschermen, en wij proberen uw gegevens alleen te sturen naar landen met strenge wetten inzake gegevensbescherming.

Versturen naar buiten Europa en Zwitserland

Als u zich in Europa bevindt, kan uw persoonlijke informatie naar andere Brandstof-zoeker.nl-locaties en naar dienstverleners buiten Europa worden verzonden. Wanneer we uw persoonlijke informatie buiten Europa versturen, doen we dat in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar landen of regio's buiten Europa sturen, doen wij dat alleen als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat die landen of regio's uw gegevens adequaat beschermen. Als wij deze persoonlijke informatie dan versturen, wordt deze informatie beschermd door contractuele verbintenissen die vergelijkbaar zijn met die in de Standaard Contractuele Clausules.

Tot slot, hoewel wij doen wat wij kunnen om uw informatie te beschermen, kunnen wij soms wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke informatie bekend te maken (bijvoorbeeld als wij een geldig gerechtelijk bevel ontvangen).

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Onze teams werken onvermoeibaar om uw informatie te beschermen en de veiligheid en integriteit van ons platform te waarborgen. We weten echter allemaal dat geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag 100% veilig kan zijn. Dit betekent dat we de absolute veiligheid van uw persoonlijke informatie niet kunnen garanderen.

Hoe wij cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën op onze website en bij het verlenen van onze diensten. Voor meer informatie over hoe wij deze technologieën gebruiken, zie ons cookiebeleid.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen wilt stellen over, een verzoek wilt indienen met betrekking tot, of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons mailen op info@brandstof-zoeker.nl.

Let op: als u ons een verzoek stuurt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, moeten we er zeker van zijn dat u het bent voordat we kunnen reageren. Daartoe kunnen we uw identiteitsgegevens opvragen of een beroep doen op een derde partij om identificatiedocumenten te verzamelen en te verifiëren.